කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය හා ජන ජිවිතය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තුල විවෘතව පවතින වෙළඳසැල් පිළිබඳ විස්තර.

 

අනු අංකය වසම වෙළඳසැලෙහි නම / වෙළඳසැල් හිමිගේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 තවලංකොය ජයරත්න ස්ටෝර්ස් 144/28,තවලංකොය,උකුවෙල.  071-4682648
තවලංකොය ජි.සිල්රසේන උකුවෙලවත්ත,තවලංකොය,උකුවෙල. නැත
2 ඉඹුල්පිටිය සුභරත්න ස්ටෝර්ස් එම්.සි.සුභරත්න බංඩා,20,ඉඹුල්පිටිය,මහමෝල, කරගහහින්න. 071-5693298
ඉඹුල්පිටිය සනි ග්‍රොසරි ඩබ්.එම්.පි.ඕ.බණ්ඩාර 071-0125230
3 මීදෙණීය රහිම් වෙළඳසැල හිජ්රා ජනපදය 077-4926246
4 පතිංගොල්ල සේනාරත්න වෙළඳසැල ඊ.ඩි.ජි.ජි.සේනාරත්න,පරණගම්තැන්න.  
පතිංගොල්ල නයනානන්ද වෙළඳසැල අංක 29/2/ඒ,වලව්වත්ත,පතිංගොල්ල,ඕවිලිකන්ද. 071 2982338
5 අලවතුවල වීරරත්න ස්ටෝර්ස් අමිල සම්පත් වීරරත්න,අලවතුවල. 071-8966338
අලවතුවල ඩබ්.රෝහණ කුමාර ධර්මසේන ඕවිලිකන්ද 071-5307077
6 වාරියපොල වයි.ජි.සුනේත්‍රා කුමාරි 126/22/1 වාරියපොල,කටුදෙණීය. 077-9501305
වාරියපොල ජි.විජේසේකර 126/24,වාරියපොල,කටුදෙණීය. 076-2612378
වාරියපොල පි.කේ.ජි.ජයරත්න 126 වාරියපොල,කටුදෙණීය. 077-6174813
7 ඕවිල්ල විජේකෝන් ස්ටෝර්ස් ඕවිල්ල,තැන්න. 075-2811973
ඕවිල්ල ඒ.ජි.ප්‍රේමලතා   070-1029062
ඕවිල්ල සේනානායක ස්ටෝර්ස්   071-4927728
ඕවිල්ල කුමාරසිංහ ස්ටෝර්ස්   075-5172760
8 තිබ්බටුවාව නිමල් සරත්චන්ද්‍ර මොරහෙල,තැන්න. 077-6069987
තිබ්බටුවාව ඒ.ජි.සිරිනායක මොරහෙල,තැන්න. 071-720715
තිබ්බටුවාව චාන්දනි වෙළඳසැල තිබ්බටුවාව,තැන්න. 0777-198759
තිබ්බටුවාව රන්දීර් ස්ටෝර්ස්   0777-198759
9 තැන්න සරත් මහින්ද කුලරත්න 98/1,තැන්න,මාතලේ. 072-7600180
තැන්න නිලන්ති ජයසේන 26/1,තැන්න,මාතලේ. 773207503
තැන්න ආර්.ජි.ජයරත්න 35,මොරහෙල හංදිය,තැන්න,මාතලේ. 077-6835428/066-2225015
තැන්න ක්‍රිෂාන් ස්ටෝර්ස් නිහාල් විජේරත්න,9,තැන්න,මාතලේ. 077-0766473
10 කිරිමැටියාව එල්.අයි.ජි.අයි.එස්.ධර්මකිර්ති   071-8321755
11 වැලිගල පි.ජි.සංජිව කුමාර නවරත්න 170/2,දෙහිදෙණීය,ලෑලිඅඹේ. 072-3618211
වැලිගල එන්.ජි.සිරිසේන 179,දෙහිදෙණීය,ලෑලිඅඹේ. 072-8125367
12 දුඹුකොළ සමන් ස්ටෝර්ස්    
දුඹුකොළ ගුණසේකර කඩය    
දුඹුකොළ අමරසිංහ ස්ටෝර්ස්    
13 කන්දේමඩ ඊ.ජි.ගාමිණී රාජසිංහ 76/ඊ,කන්දේමඩ,ගුරලවෙල,උකුවෙල. 072-9405269
කන්දේමඩ ඩි.ජි.ගුණවර්ධන 8,කන්දේමඩ,ගුරලවෙල,උකුවෙල. 075-6736539
කන්දේමඩ ඊ.ජී.ශිරානි ධර්මසේන 74/5,කන්දේමඩ,ගුරලවෙල. 076 7189494
14 ඊරියගොල්ල ජි.ජි.සරත් අබේවික්‍රම 18/2,ඊරියගොල්ල,උඩතැන්න. 077-1471112
ඊරියගොල්ල සීතා රණසිංහ 80/3,නවරත්නගොඩ,උඩතැන්න. 072-3944710
ඊරියගොල්ල මංගලා රණසිංහ 32/1,ඊරියගොල්ල,උඩතැන්න. 972-6467222
ඊරියගොල්ල කුමුදු පද්මකුමාරි අධීකාරි 57/2,නවරත්නගොඩ,උඩතැන්න. 071-4378712
15 ගුරලවෙල දකුණ ඒ.ජි.සමන් කුමාර ඉලංගකෝන් 19,ගුරලවෙල දකුණ,උකුවෙල. 077-7155241
ගුරලවෙල දකුණ ජි.ජි.කුලරත්න 61,ගුරලවෙල දකුණ,උකුවෙල. 076-3930348
ගුරලවෙල දකුණ ඊ.ජි.අයිරාගනි 23 ගුරලවෙල දකුණ,උකුවෙල. 070-1547117
16 පුජාගොඩ ටි.ජි.චන්ද්‍රවර්ධන ගනේගොඩ,උකුවෙල. 078-7376448
පුජාගොඩ පි.ජි.වසන්ති තුමාරි පූජාගොඩ,උකුවෙල. 076-6265672
පුජාගොඩ ඊ.ජි.ගීතිකා ලක්මාලි පූජාගොඩ,උකුවෙල. 078-6361020
පුජාගොඩ නිමල් ගුණවර්ධන දිවුල්ගොඩ,උකුවෙල. 077 0643201
17 ඇල්වල කරවල කඩය ආර්.එම්.එස්.රත්නායක 076-6581587
ඇල්වල රන්සිරි බේකර්ස් ඩි.බි.ධර්මසිරි,83,ඇල්වල. 066-2243426
18 මා‌බේරිය එම්.කේ.සි.හජිස් 260/2මාබේරිය,උකුවෙල. 077-9220951
19 මාරුකොණ එම.ඒ.එම්.රහිම් 193/1,මාරුකොණ ජනපදය,උකුවෙල. 077-1712492
මාරුකොණ එම්.අයි.පි.විජේවර්ධන 44/බී,මාරුකොණ ,උකුවෙල. 077-9336657
මාරුකොණ ඉර්ෆාස් 1/බී.මාරුකොණ,උකුවෙල. 077-9220951
20 උඩුපිටිය කේ.එම්.ඩි.සි.කේ.කොස්ගල්ලන 8/1,උඩුපිටිය,උකුවෙල. 072-9208825
උඩුපිටිය බි.එල්.රංජිත් 2,උඩුපිටිය,උකුවෙල. 066-2244956
උඩුපිටිය ඒ.ඩී.ඒ. සමරසේකර 35, සිටුවර අසපුව, උඩුපිටිය, උකුවෙල.  -
21 වැහිගල ජි.එම්.හසන්ති සි.අබේවික්‍රම  30,උඩවැහිගල,මාතලේ. 071-2320056
වැහිගල කොළඹගේ ස්ටෝර්ස් ජි.නන්දන ධර්මකිර්ති,84/2,උඩවැහිගල. 077-8321517
වැහිගල තිමිර ස්ටෝර්ස් පි.උපාලි ප්‍රේමතිලක,111,උඩවැහිගල. 072-2551306
වැහිගල කේ.ඩබ්.ජී.නිමල් ඩේවිඩ් පෙරේරා 63/2,උඩවැහිගල,මාතලේ. 071 9215773
වැහිගල පි.ජි.ධර්මරත්න 143/1,උඩවැහිගල. 071-3724280
22 නුගපිටිය ජේ.ඒ.මල්ලිකා 72/8.බි,නුගපිටිය,උකුවෙල. 066-2242062
නුගපිටිය ජි.ඩබ්.ජි.නයනා ප්‍රබෝධනි 54/1/බී,නුගපිටිය. 070-2418240
නුගපිටිය පි.ජි.ශාන්ත ගුණසිරි 2/1,නුගපිටිය. 075-2728685
නුගපිටිය පි.ජි.ජයනන්ද 11/2/සි,නුගපිටිය. 077-1279135
23 උඩතැන්න ශ්‍රිමාලි ස්ටෝර්ස් කේ.ආර්.ජයවර්ධන,උඩතැන්න. 076-7392286/066-2243147
උඩතැන්න ජි.ජි.සිරිල් වීරරත්න  46,උඩතැන්න. 072-8308445
උඩතැන්න එච්.එම්.මාටින් 332/1,රුසිරිගම,උඩතැන්න. 077-9586112
උඩතැන්න ලෝචනා ස්ටෝර්ස් නාරද මංගල කුරුප්පු,29,උඩතැන්න,මාතලේ. 076 965007
24 හොරගහපිටිය ජයසේන ස්ටෝර්ස් අයි.ජි.එන්.ජයසේන,23/1,පාළුවත්ත,ඕවිලිකන්ද. 076-9364985
හොරගහපිටිය කුමාරි ස්ටෝර්ස් එච්.එම්.සෝමවති,අලවතුවල,හොරගහපිටිය. 071-3654181
හොරගහපිටිය නිලන්ත ස්ටෝර්ස් නිලන්ත උදය කුමාර,හොරගහපිටිය,ඕවිලිකන්ද. 071-9636159
25 ගුරලවෙල උතුර ජි.ජි.ගාමිණි රත්නායක 160/1,ගුරලවෙල උතුර,උකුවෙල. 071-6979883
ගුරලවෙල උතුර ඩබ්.ජි.පියදාස 105/ඒ,ගුරලවෙල උතුර. 072-5724233
ගුරලවෙල උතුර ආර්.ජි.ප්‍රසිල්ඩා නවරත්න 139/2,ගුරලවෙල උතුර. 077-4539194
ගුරලවෙල උතුර ආර්.ජි.ලයනල් අමරසිංහ 118/1/ඒ ,ගුරලවෙල උතුර. 072-5453546
26 වරකාමුර වික්ටෝරියා ෆාම් ෂොප්හා ග්‍රොසරි එම් ආර්.නසාර්,18/1,නුවර පාර,වරකාමුර. 077-7842647
වරකාමුර එම්.ආර්.ට්‍රේඩර්ස්    
වරකාමුර කැන්ඩි ට්‍රෙිඩර්ස් එම්.ඒ.එම් ෆාහිම්, නුවර පාර,වරකාමුර. 077-3497713
වරකාමුර සේන මාට් එම්.හරිස්,පෝසිලේන් හංදිය,වරකාමුර. 075-0434906
වරකාමුර මල්ටි ග්‍රොසරි එස්.එම්.ෂිවාත්,3/බී,නුවර පාර වරකාමුර. 077-0060030
වරකාමුර අමානුල්ලා සුපර්(ලාෆ් ගාස්)    
වරකාමුර ඒ.එච්.එම්.අතීක් 23/7,යාලගම මාවත,වරකාමුර,උකුවෙල. නැත
27 නාගහතැන්න ජනිත් සුපර් 112,රෙඩ්බානාගම,මාතලේ. 077-3462080
නාගහතැන්න නිමල්ගේ කඩය 7,නාගහතැන්න,මාතලේ. 075-4532606
නාගහතැන්න මැද කඩය හා ලිට්රෝ ගෑස්  පද්මිණි ජයසිංහ,19,රෙඩ්බානාගම,මාතලේ.  
නාගහතැන්න සිරිවර්ධන ග්‍රොසරි 39,රෙඩ්බානාගම,මාතලේ. 071-8386046
28 කළල්පිටිය ජි.ජි.ධර්මවර්ධන මහගෙදර ස්ටෝර්ස්,කලල්පිටිය.  
කළල්පිටිය ජේ.එම් ස්ටෝර්ස් ජේ.මාරසිංහ,කළල්පිටිය.  
කළල්පිටිය ගුණපාල වෙළඳසැල ජි.ගුණපාල,කළල්පිටිය.  
කළල්පිටිය රාජා ක‌ඩේ නුවර පාර,කළල්පිටිය.  
29 බලකඩුව උපාලි ස්ටෝර්ස් උපාලි ජයවීර,වැලිකන්ද හංදිය,බලකඩුව. 071-7033245
බලකඩුව ආර්.එම්.හර්ෂ රණසිංහ වැලිකන්ද හංදිය,ඉහල බලකඩුව. 072-3773156
බලකඩුව ඩබ්.එම්.සුනිල් ශාන්ත 32,වැලිකන්ද,බලකඩුව. 078-6812732
30 පන්වත්ත ඒ.ජි.එස්.කේ.චන්ද්‍රසේන    
පන්වත්ත පි.ජි.කරුණාරත්න    
පන්වත්ත එච්.ජි.සෙනෙවිරත්න    
31 කටුදෙණීය හේරත් ස්ටෝර්ස් එච්.එම්.ජී.මංජුල හේරත්,147/3/5බී,පුංචිගම,කටුදෙණිය. 071 7110004
32 නවරත්නගොඩ ජි.කේ ග්‍රොසරි පි.ජි.ගීතා ප්‍රේමරත්න,15,මැදගොඩ,නවරත්නගොඩ. 077-68337907
නවරත්නගොඩ වාසනා ස්ටෝර්ස් ටී.ජි.චන්ද්‍රලතා,48,මැදගම,නවරත්නගොඩ. 070-4130795
නවරත්නගොඩ ඒ.කුලරත්න 35,නවරත්නගොඩ. 071-9689191
33 ඕවිලිකන්ද ඕවිලිකන්ද ස්ටෝර්ස් ඒ.ජි.ඩි.ප්‍රීතිකුමාර 071-2339280
ඕවිලිකන්ද ලීලානන්ද ස්ටෝර්ස් ඊ.ජි.ලීලානන්ද 071-5307953
ඕවිලිකන්ද සරත් ස්ටෝර්ස් පි.ජි.සරත් වීරසිංහ 066-2058973
34 ගලඋඩහේන ඩබ්.ජි.කේ.එම්.පියසේන මඩුවාව,ගලඋඩහේන. 071-6200029
ගලඋඩහේන එස් පොල්දාස් බටහිර වත්ත,මාතලේ. 077-5101543
ගලඋඩහේන එමි.ජි.සිරිසේන විකාර්ටන්වත්ත,ගලඋඩහෙන. 071-4074885
ගලඋඩහේන එල්.ජි.චන්ද්‍රසේන මදිවෙලවත්ත,ගලඋඩහේන. 071-4747107
35 මානාබොඩ ඒ.ආර්.එම්.රිස්ලි 38/සී,ඇල්කඩුව පාර,උකුවෙල. 077-7874653
මානාබොඩ එම්.අසුල් ඇල්කඩුව පාර,උකුවෙල. 077-2795744
36 පනන්තඩිය රෝහිණී වෙළඳසැල ඒ.ජි.චන්ද්‍ර රෝහිණී,3/2,පනන්තඩිය,උඩතැන්න. 071-7094821
පනන්තඩිය උඩවෙල ස්ටෝර්ස් ජි.ඩබ්.ජි.බුද්ධදාස,46/3,පනන්තඩිය,උඩතැන්න. 071-4096150
37 කැන්දගොල්ල අත්තනායක ස්ටෝර්ස් 2 කණුව අයිත්තියාලද්ද,මාතලේ.  
කැන්දගොල්ල ඉසුරු ස්ටෝර්ස් තැන්න හංදිය,මාතලේ.  
කැන්දගොල්ල ප්‍රේමසිරි මහතා අංක 15/1,අයිත්තාලියද්ද,මාතලේ.  
38 දොඹගස්දෙණිය ලක්මාල් මහතා අංක 31,හේනේපොල,මාතලේ.  
දොඹගස්දෙණිය සංජය කුමාර 15,හේනේපොල මාතලේ.  
දොඹගස්දෙණිය නිලන්ති ස්ටෝර්ස්    
දොඹගස්දෙණිය ධර්මසා වෙළඳසැල    
39 කූරිවෙල වයඹ ට්‍රේඩර්ස් එම්.ජේ.එම්.ජිෆ්රි,124/ඊ/1,කූරිවෙල,උකුවෙල. 076-9742218
කූරිවෙල ජානක ස්ටෝර්ස් ජේ.කේ ගනේගොඩ 077-4241998
40 රත්වත්ත ඩි.එම්.ලොකුබණ්ඩා 45/2,රත්වත්ත,උකුවෙල. 077-1314128
41 එනසල්මඩ අරුණී ග්‍රොසරි කේ.ජි.විමලසුරිය,11/1,පොල්කොටුව,එනසල්මඩ.  
එනසල්මඩ එන්.කනකරාජා නො.37,එනසල්මඩවත්ත,ඕවිලිකන්ද. නැත
එනසල්මඩ උදේනිස් සමරතුංග 10,එනසල්මඩ,ඕවිලිකන්ද.  
42 රයිතලාවෙල රිස්මි ග්‍රයිඩිං මිල්ස් කේ.ආර්.එම්.රිස්මි 077-2216663
රයිතලාවෙල ඒ.එම්.හාඩ්වෙයාර් (ගෑස් සහිත) ඒ.එම්.එම්.සලහාදීන් 077 3429746
43 හුණුකැටවල එච්.එම්.අනුර හේරත් හුණුකැටවල,ලෑලිඅඹේ. 071-8199261
හුණුකැටවල එච්.එම්.සෙනෙවිරත්න හුණුකැටවල,ලෑලිඅඹේ. 070-2313080
හුණුකැටවල එන්.එම්.විජේරත්න රංබිම් ගම,ලෑලිඅඹේ. 071-7972880
හුණුකැටවල ඩි.ඒ.ජි.ඉෂාර උදයංග රංබිම් ගම,ලෑලිඅඹේ. 071-2490742
44 කඩුවෙල අලුපොතුවෙල ස්ටෝර්ස් එම්.ඒ.එම්.ෆයිසර්, කඩුවෙල. 0771620152
කඩුවෙල කඩුවෙල ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් ඩබ්.ජි.සුනිල් ඒකනායක, කඩුවෙල. 0715909305
45 කරගහහින්න දිසානායක ස්ටෝර්ස් ඩි.එම්.ජි.කුමාර දිසානායක, 25/2/5,ඉඹුල්පිටිය,කරගහහින්න. 0712999014
කරගහහින්න එම්.ජි.ගුණතිලක 2/27,හෙයාවුඩ් ජනපදය,කරගහහින්න. 758427412
46 පහල වැහිගල ධනුෂ්ක අබේවර්ධන 43/7,පහල වැහිගල,වැහිගල. 0715737922
පහල වැහිගල උපාලි විජේසිංහ 43/9,පහල වැහිගල,වැහිගල. 0776578360
47 ඇල්කඩුව වි.එම්.ජි. ස්ටෝර්ස් එම්.ආර්.විජේවර්ධන,හුණුගල පාර,ඇල්කඩුව. 0715468053
ඇල්කඩුව ආර්.එස්. ස්ටෝර්ස් ආර්.චන්ද්‍ර සේකරම්,හුණුගල පාර,ඇල්කඩුව. 0775151314
ඇල්කඩුව එස්.බි. ස්ටෝර්ස් එච්.එම්.කේ.ජි.සෙනරත් බංඩාර, මාතලේ පාර,ඇල්කඩුව. 0710117197
ඇල්කඩුව ප්‍රභාත් ස්ටෝර්ස් ඩබ්.එම්.පි.එස්.අබේසේකර,නුවර පාර,ඇල්කඩුව. 0714796070
ඇල්කඩුව නිව් අනෝමා ස්ටෝර්ස් ටි.ජි.රණතුංග දයානන්ද, මාතලේ පාර,ඇල්කඩුව. 0715943784
48 තාලිංගාමඩ කේ.ජි.ජයරත්න 44/1/ඩි,තාලිංගාමඩ,ඇල්කඩුව. නැත
49 වාරියපොලවත්ත ශ්‍රියානි ස්ටෝර්ස් පි.කේ.ජි.ශ්‍රියානි රූපසිංහ,නවජනපදය,වාරියපොලවත්ත. 0773111474
වාරියපොලවත්ත වාරියපොල ස්ටෝර්ස් තමරාල් නිශා,වාරියපොල පාර,මාතලේ. 0769421137
වාරියපොලවත්ත ප්‍රමෝද් ස්ටෝර්ස් ඩබ්.ජිනසේන,වාරියපොල හන්දිය,මාතලේ. 0776921112
වාරියපොලවත්ත සෙල්ලයියා ස්ටෝර්ස් සේදුරාමන්,වාරියපොලවත්ත පහල කොටස,මාතලේ. 0776538680
50 හලංගොඩ සමඟි එළවළු වෙළඳසැල එච්.ජි.සෝමසිරි,65/1,හලංගොඩ,මාතලේ. නැත
හලංගොඩ ජි.විජයකුමාර් 96,පන්සලතැන්නවත්ත,උකුවෙල. නැත
හලංගොඩ එස්.ගනේෂන් පන්සලතැන්න වත්ත,උකුවෙල. නැත
51 වදේමඩ ඊ.ජි.නලින් වර්ණසූරිය 48,වදේමඩ,ඕවිලිකන්ද,මාතලේ. නැත
වදේමඩ එම්.ජි.තුෂාර සම්පත් ගුණරත්න 10/ඒ,වදේමඩ,ඕවිලිකන්ද. නැත
52 රංගම විජේතුංග ස්ටෝර්ස් ඩබ්.එම්.එල්.බි.විජේතුංග,182/4,රංගම,වැහිගල. 0665617225
රංගම නාලක වෙළඳසැල ඒ.එම්.නාලක තෙන්නකෝන්,201/1/බි,රංගම,වැහිගල. 0702402820
රංගම බස්නායක වෙළඳසැල ඩබ්.එම්.ඒ.කේ.ජි.ඕ.ලසන්ත බස්නායක,191/1/සි,රංගම,වැහිගල. 0775302111
53 උඩුපිහිල්ල බන්දුල වෙළඳසැල   නැත
උඩුපිහිල්ල තිලකරත්න ස්ටෝර්ස් ටී.එම්.එස්.පී.තිලකරත්න,11/2,උඩුපිහිල්ල,මාතලේ. 075 5361390
උඩුපිහිල්ල බන්දුල ස්ටෝර්ස් ආර්.එම්.බී.රත්නායක,153,උඩුපිහිල්ල,මාතලේ. 077 8046161
උඩුපිහිල්ල සිරිකත ස්ටෝර්ස් ඩබ්.ඩී.එස්.වනිගසේකර,12/2,උඩුපිහිල්ල,මාතලේ. 077 72879926
54 කැන්දගොල්ලාමඩ බිනුක ගොසරි කේ.එම්.ජි.රොෂාන් මධුසංක රණසිංහ,3/4,කැන්දගොල්ලාමඩ,වැහිගල. නැත
කැන්දගොල්ලාමඩ ලක්ෂාන් එළවළු වෙළසැල ඊ.ජි.ජේ.පි.කුලරත්න,4/2,කඩුවෙල ජනපදය,ලෑලිඅඹේ. 0714560955
55 මකුලේමඩ ශ්‍රියාන්ගනී ජිනදාස ශ්‍රියාන්ගනී ජිනදාස,මාණික්කාවත්ත,මකුලේමඩ. 0665710401
මකුලේමඩ ලසන්ත ලසන්ත,6 කණුව,මකුලේමඩ. 0778194853
56 වත්තේගෙදර ආනන්ද ජයරත්න ආනන්ද ජයරත්න,වත්තේගෙදර. 0718387583
57 පහලවෙල එස්.එච්.එන්.අමීන්   0779506175
පහලවෙල පහලවෙල ස්ටෝර්ස් ආර්.ආර්.ඊ.බී.පී.යූ.ඩබ්.නිශාන්ත පුරිජ්ජල,6/1,පහලවෙල,උකුවෙල . 070 5790907
පහලවෙල සංසි වෙළඳසැල අංක 110,වරකන්දවත්ත,උකුවෙල. 076 6294035
58 බෝවත්ත ආර්.එම්.මහින්ද රත්නායක 14,බෝවත්ත,උකුවෙල. නැත
බෝවත්ත ආර්.කේ.ජි.සරත් විජයවර්ධන 58/1,බෝවත්ත,උකුවෙල. නැත
59 නාගොල්ල සණස අළෙවිසැල සණස ගොවිපල,නාගොල්ල. 077 4435713
නාගොල්ල ජයලත් වළඳසැල සී.විමලගුණසේකර,20,ශ්‍යාමා පෙදෙස,නාගොල්ල. 072 4402093
නාගොල්ල පී.ජී.සෙනෙවිරත්න අංක 09,නාගොල්ල. 077 9946065
නාගොල්ල ගුණසේකර ස්ටෝර්ස් සී.විමලගුණසේකර,අංක 20,ගජබා පෙදෙස,නාගොල්ල. 072 4402093
60 පුරිජ්ජල ඉසුරු ස්ටෝර්ස් ඩී.ජී.ජී.ප්‍රේමරත්න මහතා,95,ඉසුරු උයන,පුර්ජ්ජල,මාතලේ. 071 8446347
පුරිජ්ජල අබේරත්න වෙළඳසැල යූ.ජී.අබේරත්න,අංක 60,පුරිජ්ජල,මාතලේ. 070 3689099
61 වටගොඩ රත්න ස්ටෝර්ස් බී.ඩී.කරුණාරත්න,139,වටගොඩ,හුලංගමුව පාර,මාතලේ. 077 9222448
වටගොඩ බී.ඩී.සුසිල් චන්ද්‍රරත්න 117,වටගොඩ,හුලංගමුව පාර,මාතලේ. 071 8050182
62 පල්ලේකුඹුර ජේ.එම්.සුගතපාල, කිරිමැටියාව,ඕවිල්කන්ද,මාතලේ. 078 9354518
පල්ලේකුඹුර ඩබ්.ඩී.අයි.ජී.පද්මසිරි 27/ඒ,පල්ලේකුඹුර,ඕවිලිකන්ද. 071 8889093
පල්ලේකුඹුර ජයවික්‍රම ස්ටෝර්ස් එච්.එච්.ඩී.සමරපාල ජයවික්‍රම,නො.35,කිරිමැටියාව,ඕවිලිකන්ද. 066 2225010
පල්ලේකුඹුර අයි.ජී.චන්ද්‍රෙස්න 49/3,පල්ලේකුඹුර,ඕවිලිකන්ද. 071 2908024
පල්ලේකුඹුර එල්.ජී.වසන්ත කුමාර සිරිවර්ධන 46/ඒ,ඕවිලිකන්ද. 075 8439540
63 කොහොඹිලිවල ජේ.ආර්.බජට් ෂොප් 232,නුවර පාර,කොහොඹිලිවල,මාතලේ. 070 2807585
කොහොඹිලිවල තරංගා ස්ටෝර්ස් 50/103,කොහොඹිලිවෙල. 778584854
කොහොඹිලිවල එස්.එම්.පළතුරු හා එළවළු 50/75/1,කොහොඹිලිවෙල.  
කොහොඹිලිවල රමින්දු එළවළු ස්ටෝර්ස් පී.සී.බණ්ඩාර,50/46/ඒ,කොහොඹිලිවෙල,මාතලේ. 076 4964887
කොහොඹිලිවල එස්.එන්.ෆාම් හවුස් කේ.දේවේන්ද්‍රන්,211/5ඒ,නුවර පාර,කොහොඹිලිවෙල. 077 4414313
කොහොඹිලිවල සුබ්‍රමනියම් ස්ටෝර්ස් 210,නුවර පාර,කොහොඹිලිවෙල,මාතලේ. 076 5417376
කොහොඹිලිවල රත්නායක ස්ටෝර්ස් රත්නායක,50/48,ජනපද කොටස,කොහොඹිලිවල.  
කොහොඹිලිවල හිරිමුතුගොඩ ස්ටෝර්ස් ආර්.හිරිමුතුගොඩ,13,කොටුවේගෙදර පාර,කොහොඹිලිවෙල. 776311518
64 කටුඅත්තාමඩ අතුල ස්ටෝර්ස් 23/2,මකුලේමඩ,ඕවිලිකන්ද. 071 2710058
65 ඇල්කඩුවවත්ත සෙම්බුවත්ත වතු සමුපකාරය    
ඇල්කඩුවවත්ත එම්.සුන්දරරාජ්    
66 මුවගල ඒකනායක ස්ටෝර්ස්    
67 උල්පතපිටිය වසන්ත කුමාර වීරසේන 91/1 ඒ,උල්පතපිටිය,උකුවෙල. 072 4809830
උල්පතපිටිය ගිරිජා ස්ටෝර්ස් ඩබ්.එම්.ඩිලානි පුෂ්පකුමාර,21/1ඒ,සපුමල් උයන,අලුපොතුවල. 077 3234371
68 දෙහිපිටිය ඒ.ඒ.ඒ.රිසාඩ්, නො.32,මට්ටාව පාර,වරකාමුර.  
දෙහිපිටිය ඒ.ඩබ්.එම්.රෂීක්    
දෙහිපිටිය එම්.අෂ්රෆ් 12,දෙහිපිටිය,වරකාමුර.  
දෙහිපිටිය ඒ.ඩබ්.ඉස්වාර්දීන් නො.17,වරකන්දවත්ත,වරකාමුර.  
දෙහිපිටිය ඒ.ඒ.ෂවාර්ඩ් 32/1,මට්ටාව පාර,වරකාමුර.  
69 උකුවෙල වෙල්කම් ස්ටෝර්ස් එස්.එම්.අඩුමෙයි,කලල්පිටිය පාර,උකුවෙල 077 989355
උකුවෙල අසාම් ට්‍රේඩර්ස් එම්.ඒ.එම්.අසාම්,මාතලේ පාර,උකුවෙල 077 6272389
උකුවෙල ජයන්ති සුපර් එම්.කේ.ආනන්ද,මාතලේ පාර,උකුවෙල 077 0339227
උකුවෙල සමගි ට්‍රේඩර්ස් වයි.ජී.ඩී.බණ්ඩාර,35/3,දෙමටගොල්ල,උකුවෙල 066 2243089
70 පරගහවෙල Ahnaz ස්ටෝර්ස් එම්.ඒ.එන්.සී.එම්.නිසාර්,281/සී,පරගහවෙල ,උකුවෙල 077 4063577
පරගහවෙල අසාම් ට්‍රේඩර්ස් එම්.ඒ.එම්.අක්‍රම්,273/එච්,පරගහවෙල,උකුවෙල 076 7536262
පරගහවෙල ෆර්නාස් ට්‍රේඩර්ස් එම්.එන්.එම්.ඉර්ෂාක්,පරගහවෙල,උකුවෙල  
71 හුන්නස්ගිරිය එස්.සන්දනම් පිච්චේ යූ.එම්.ඕ.කොටස,හුන්නස්ගිරිවත්ත,ඇල්කඩුව. 077 8274388/ 072 4998403
හුන්නස්ගිරිය ආර්.විජේකුමාර් එල්.එම්.ඕ.කොටස,ඇල්කඩුව.  
හුන්නස්ගිරිය කේ.මෝහන්රාජ් මහමෝල කොටස,හුන්නස්ගිරියවත්ත,ඇල්කඩුව. 077 0644612
72 උඩංගමුව සමන්මලී ස්ටෝර්ස් එස්.කේ.දිසානායක,උඩංගමුව,ලෑලිඅඹේ.  
73 ලෑලිඅඹේ රත්නායක ස්ටෝර්ස් එස්.එම්.රත්නායක,23/2,ලෑලිඅඹේ  
ලෑලිඅඹේ අබේරත්න ස්ටෝර්ස් එල්.ජී.අබේරත්න,23/3,ලෑලිඅඹේ.  
Scroll To Top