කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්ති පාලනය හා ජන ජිවිතය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල පැවැත්වෙන ජංගම සේවාවන් පිළිබඳ විස්තර.

 

අ.අ නම දුරකථන අංකය සපයන සේවා/භාණ්ඩ වාහන වර්ගය වාහන අංකය ආවරණය වන කලාපය/වසම
1 එච්.එම් රෆයිඩීන් 757575058 එළවලු  ත්‍රීරෝද රථය ABT 6941 රයිතලාවෙල කලාපය
2 එල් බස්නායක 775302111 එළවලු  ලොරි රථය LD - 1856 ඇල්කඩුව කලාපය
3 ජී.එච්.එම් රත්නකුමාර 776260455 එළවලු/පළතුරු/අල/ලූණු කැබ් රථය LC - 6196 ඇල්වල කලාපය
4 එඒ.එච් ජයන්ත 772426710 එළවලු  කැබ් රථය DBAE 3942 ඕවිලිකන්ද කලාපය
5 පියල් රාජපක්ෂ 786463939 එළවලු/පළතුරු/අල/ලූණු ලොරි රථය PU - 2814 උකුවෙල කලාපය
6 බී.එම්.ඒ.ඩබ් ආර් බණ්ඩාර 729521605 එළවලු/පළතුරු කැබ් රථය PV - 0015 ඕවිලිකන්ද කලාපය
7 ආර්.ඒ හේරත් 754799715 එළවලු  කැබ් රථය ADF 6787 ඇල්වල කලාපය
8 අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අලුත් ගෙදර 771533466 එළවලු/පොල් ලොරි රථය LC - 7292 ඇල්වල/කොහොඹිලිවෙල/වාරියපොල
9 ඩබ්.ජී කමල් මහින්ද පියසේන 716200029 එළවලු/සිල්ලර බඩු/ගෑස් ලොරි රථය 68 - 7891 ඕවිලිකන්ද කලාපය/ගලඋඩහේන/වටගොඩ 
10 එච්.එම් සීවලී බණ්ඩාර 772708586 එළවලු  ලොරි රථය PX - 4554 උකුවෙල
11 එම්.එස් අස්මිල්කාන් 713375329 එළවලු  ලොරිය රථය PR - 3391 කඩුවෙල/රයිතලාවෙල/උල්පතපිටිය
12 ජී..එල්.සී සමරවීර 717453421 පොල්/එළවලු කැබ් රථය DAD 9551 ඇල්කඩුව කලාපය
13 එම්.එස්.එම්  පස්මි 766619845 එළවලු/පළතුරු ලොරි රථය 26 - 9799 මානාබොඩ/මාරුකොන/රයිතලාවෙල
14 කේ.පී.එම්.එන්.එම් පලන්සූරිය 776127322 එළවලු/පළතුරු වෑන් රථය 252 - 4599 රයිතලාවෙල කලාපය
15 වරුණ සමින්දික සෝමසිරි 762656250 එළවලු  වෑන් රථය JK - 5968 ඇල්වල කලාපය
16 එම්.කේ විපුල බණ්ඩාර කහවත්ත 776422949 ආහාර/එළවළු කැබ් රථය DAD 4102 ඕවිලිකන්ද කලාපය
17 එස්.වී සුන්දර් 771168292 බිත්තර/එළවලු/පළතුරු/පොල් ලොරි රථය DAH 3420 ඇල්කඩුව/රයිතලාවෙල කලාපය
18 පි.ජි.එස්.එස්.කේ. නවරත්න 783618211 ආහාර/එළවළු ත්‍රීරෝද රථය 201 - 1689 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
19 එස්.සි.ඩි. හිරිමුතුගොඩගේ 724367723 එළවලු/සිල්ලර බඩු කැබ් රථය PP - 6246 පහලවෙල/නාගහතැන්න/පුරිජ්ජල/හලංගොඩ/උඩුපිහිල්ල/කැන්දගොල්ල
20 ඒ.එම්. ෆහාඩ් 767555644 එළවලු/පළතුරු ලොරි රථය PW - 8580 වරකාමුර/මීදෙනිය/නාගහතැන්න/දෙහිපිටිය
21 ඒ.එච්.ජයන්ත 772426710 එළවලු ලොරි රථය DAH 6755 ඕවිලිකන්ද කලාපය
22 බී.එම්.ඒ.ඩබ්.ආර්.බණ්ඩාර  729521605 එළවලු/පළතුරු කැබ් රථය PV - 0015 ඕවිලිකන්ද කලාපය
23 ඩී.එම්.ආර්.එන්.දසනායක 772166355 එළවළු ලොරි රථය LG - 6279 පනන්තඩිය/ඊරියගොල්ල/උඩතැන්න/රත්වත්ත/වැලිගල
24 වයි.එම් කරුණාරත්න 765858725 පොල්/පළතුරු ලොරි රථය PR - 0110 උල්පතපිටිය/පරගහවෙල/උකුවෙල
25 එම්.ජී ධර්මවංශ කුමාර 779170355 පොල් ලොරි රථය DAE 7911 උකුවෙල කලාපය
26 එච්.එච්.සුසන්ත බණ්ඩා 772563133 මාළු ලොරි රථය PX - 1924 වරකාමුර/වරකන්ද/මාරුකොන
27 පි.ඒ.ජි.විල්සන් 713677081 මාළු ත්‍රීරෝද රථය AAP 4134 රයිතලාවෙල/උකුවෙල/මාරුකොන/ඇල්කඩුව
28 එච්.ඒ.සී.ජේ තිසේරා 771561679 බිත්තර ත්‍රීරෝද රථය HU 8420 උකුවෙල 
29 එම්.එස් ලාල් නිශාන්ත 777140109 මාළු   LG - 6868 මාතලේ/කොහොඹිලිවෙල/උකුවෙල
30 එස්.එම් ෆරූස් 773622606 කුකුල් මස් ලොරි රථය PR - 0192 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
31 එස්.එම් ෆරූස් 773622606 කුකුල් මස් ලොරි රථය JJ - 0192 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
32 පී.ඒ.ජී විල්සන් - මාළු ත්‍රීරෝද රථය AAP 4134 රයිතලාවෙල/උකුවෙල/මාරුකොන/ඇල්කඩුව
33 එච්.ඒ.සී ජේ තිසේරා 771561679 බිත්තර ත්‍රීරෝද රථය HV - 8420 ගුරලවෙල උතුර/ගුරලවෙල දකුණ
34 කේ.රුවයිස් 727703927 බේකරි නිෂ්පාදන   QM - 4166 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
35 එස්.ඒ.එල්.නිශාන්ත 778132786 බේකරි නිෂ්පාදන   YU - 8211 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
36 ඩී.පී.අමරවංශ 777160428 බේකරි නිෂ්පාදන   LG -1609 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
37 ඩී.පී.ආර්.කුමාර 727703927 බේකරි නිෂ්පාදන   PX - 7996 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
38 එම්.ජී.එන්.ජයතිස්ස 769131711 බේකරි නිෂ්පාදන   JC - 6654 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ
39 ඩී.බී.ධර්මසිරි 729495721 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය   උකුවෙල
40 ඩී.බී.ධර්මසිරි/ කේ.ජී.ලයනල් 766321502 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය QV - 0075 වරකාමුර/කලල්පිටිය/වරකන්දවත්ත/උකුවෙල වත්ත/කොහොඹිලිවෙල
41 එම්.අයි.එම් හිල්මි 779712712 බේකරි නිෂ්පාදන  ත්‍රීරෝද රථය YA - 8619 මාතලේ
42 ඩි.කේ.පි.ඩබ්. බණ්ඩාර 714019053 බේකරි නිෂ්පාදන  ත්‍රීරෝද රථය YI - 6414  
43 කේ.එම්.ඩි.සි.කේ. කොස්ගල්ලන 729208825 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය HO - 6813  
44 එම්.ඒ. හමීඩ් 714904599 බේකරි නිෂ්පාදන යතුරු පැදිය BHO 9095  
45 ආර්.ජි.එන්. නිමාලි දේශප්‍රිය 775364796 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රිරෝද රථය 207 - 5021 ගුරුලවෙල උතුර/දකුණ/කන්දේමඩ
46 එම්.ජි.එම්.රිස්වාන් 774080696 බේකරි නිෂ්පාදන      
47 එම්.අයි.එම්.හිල්මි 777396738 බේකරි නිෂ්පාදන ලොරි රථය PQ - 2621 මාතලේ
48 ජී.එම්.එච්.චමිලා අබේවික්‍රම 712320056 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රිරෝද රථය ABT 9959  රංගම/ඉඹුල්පිටිය
49 ජී.එම්.එච්.චමිලා අබේවික්‍රම 712320056 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රිරෝද රථය QV - 7552 ඇල්කඩුව වත්ත
50 ආර්. එල්.සෝමසිරි 715671997 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රිරෝද රථය QQ - 4841 හපුවිද/මාතලේ
51 ඩබ්.ජී.යූ.කේ.ඒකනායක 718981851 බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ත්‍රීරෝද රථය AAJ 9232 කොහොඹිලිවෙල
52 කේ.පී.ඩී.එම්.විතාරණ 662244225 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය AAO 1913 උකුවෙල
53 එම්.ආර්.එම්.රෂ්මි 771510999 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය QS - 5585 උකුවෙල
54 කේ.එම්.බී.සී.සී.කොස්ගල්ලන 729208825 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය YI - 6414 උකුවෙල
55 එම්.අයි.එම්.හිල්මි 774077040 බේකරි නිෂ්පාදන ත්‍රීරෝද රථය YA - 8619 උකුවෙල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසය තුළ

 

 

Scroll To Top