අප කාර්යාලයට අදාලව නිර්දේශිත සහ දැනට සේවයේ යෙදෙන නිලධාරීන් ගණන (2018 වසරට අනුව):

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
නිර්දේශිත ප්‍රමාණය දැනට සිටින නිර්දේශිත ප්‍රමාණය දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
ගණකාධිකාරී 01 01 - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 01 01 - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - - - -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රේගිස්ටාර්   01 01 - - - -
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  30 30 - - - -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 01 01 - - -  -
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  01 01 - - - -
ලේඛණ සහකාර 01 01 -      
රියදුරු  02 02 - - - -
කාර්යාල සහාකාර  08 07 01 - - -
Scroll To Top