පොලිස් ස්ථානය  දුරකථන අංකය
මාතලේ +94 66 2222226
දඹුල්ල +94 66 2284703
මහවෙල +94 66 2247222
රත්තොට +94 66 2255224
යටවත්ත +94 66 2056888
නාඋල +94 66 2246222
ලග්ගල +94 66 3669224
විල්ගමුව +94 66 2250092
ගලේවෙල +94 66 2289222

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව  පාරිසරික  ආරක්ෂක  ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top