දුම්රිය ස්ථානය  දුරකථන අංකය
මාතලේ 066 2222271
කොහුඹිලිවෙල නැවතුම  
ඇල්වල නැවතුම  
තවලංකොය නැවතුම  
උකුවෙල 066 2244527
උඩත්තාවල නැවතුම  
මාරුකොන නැවතුම  

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව  පාරිසරික  ආරක්ෂක  ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top