ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Sir  නම ඊ.ඩබ්.එන්.ඒ. එගොඩවෙල මහතා  
සුදුසුකම්
 
රැකියා ඉතිහාසය 
 • Cadet - SLIDA (1998)
 • Asst. Director - Ministry of Industrial Developmen (1998)
 • Asst. Secretary - Ministry of Planning (Plan) Implimantation (1998)
 • Asst. Divisional Secretary - Divisional Secretariat Minipe (1999)
 • Asst. Divisional Secretary - Divisional Secretariat Kandy (2003)
 • Asst. Distric Secretary - Distric Secretariat Kandy (2005)
 • Divisional Secretary - Divisional Secretariat Matale (2006) 
 • Divisional Secretary - Divisional Secretariat Ukuwela (2011 to date) 
 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Female Icon නම එස්.එන්.කේ සේර්රසිංහ මහත්මිය  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය    

ගණකාධිකාරී

Female Icon නම එස්.එම්.එන්. සෙනවිරත්න මහත්මිය  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය    

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)

b dumy නම ඩබ්.ඩබ්.පී.කේ. හේරත් මහතා  
සුදුසුකම්
 • Cadet - SLIDA
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මාතලේ
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්), ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - විල්ගමුව
 
රැකියා ඉතිහාසය  

පරිපාලන නිලධාරී

  Female Icon නම බී.එන් දමයන්ති මහතිමිය  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය    

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

   b dumy නම අයි.ජි.එස් ගුණසේකර මහතා  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය

 SLIDA

 

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top