பிரதேச செயலாளர்

 DS பெயர்  திருமதி.எஸ்.என்.கே. சேரசிங்க  
தகைமைகள்
 • பிஎஸ்சி. வணிக நிர்வாகம் - ஸ்ரீ ஜெயவரதனபுர பல்கலைக்கழகம்
 • எல்எல்பி - திறந்த பல்கலைக்கழக இறுதி ஆண்டு
 
பணி வரலாறு
 • உதவி பிரதேச செயலாளர் - பிரதேச செயலகம் உக்குவளை  (2019)
 • உதவி மாவட்ட செயலாளர் (பதிலாக) - மாவட்ட செயலாளர்  ஹம்பன்தோட்டை (2016)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர் - பிரதேச செயலகம் ஹம்பன்தோட்டை (2015)
 • உதவி பணிப்பாளர் - (திட்டமிடல் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு) மாகாண சபை (2014)
 • தலைமை உதவி பணிப்பாளர்- (தனிப்பட்ட மற்றும் பயிற்சி) மத்திய மாகாண சபை (2012)
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை (2012)
 

உதவி பிரதேச செயலாளர்

 ADS பெயர்

திரு. எஸ் சுபாஸ்கரன்

 
தகைமைகள்
 • பிஎஸ்சி - யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம்
 
பணி வரலாறு
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை  (2019)
 

கணக்காளர்

Acc பெயர் திரு. எஸ்.ஏ. அசங்க லக்மால்  
தகைமைகள்
 • பிஎஸ்சி. கணக்கியல் (சிறப்பு) பட்டம் - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
 • தேர்ச்சி பெற்றவர் - இலங்கையின் பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனம்
 • தேர்ச்சி பெற்றவர் - AAT
 
பணி வரலாறு
 • இலங்கை கணக்காளர் சேவை (2019)
 

உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 Dissanayake f பெயர்  திரு கே.பி.டி.பி. திசனாநாயக்க  
தகைமைகள்
 • பிஎஸ்சி (உயிரியல் அறிவியல்) - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
 • எம்.ஏ (பயன்பாட்டு பொருளாதாரம்) - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்
 
பணி வரலாறு  
 • உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) - பிரதேச செயலகம் நாவுல
 • உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) - பிரதேச செயலகம் தமன்கடுவ
 • உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) - பிரதேச செயலகம் பொலன்னருவ
 • உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) - பிரதேச செயலகம் எலஹெர
 • உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) - பிரதேச செயலகம் உக்குவளை
 

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

  AO பெயர் திருமதி. பீ.என். தமயந்தி  
தகைமைகள் BA பட்டம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்  
பணி வரலாறு நிர்வாக உத்தியோகத்தர் - பிரதேச செயலகம் ரத்தொட்டை  

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம உத்தியோகத்தர்)

   AO GS பெயர்  திரு. D.S ஜோதிபால  
தகைமைகள்    
பணி வரலாறு
 • நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் சேவை - 2017
 • கிராம உத்தியோகத்தர் - பிரதேச செயலகம் ரத்தொட்டை
 
 

Scroll To Top