பிரிவு   பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி எண்
மாத்தளை மடிஸ்பத்துவ - மேற்க்கு   திருமதி ஜே.எம்.எஸ் கருணாதிலக்க பிறப்பு / திருமணம் / இறப்பு பதிவாளர் வசனா, கலல்பிட்டி பாதை, உக்குவலை 066 2244634

மாத்தளை மடிஸ்பத்துவ - கிழக்கு   திருமதி எல்.கே.ஐ புஷ்பலதா பிறப்பு / திருமணம் / இறப்பு பதிவாளர் இல. 187, தும்புகொலெ, கட்டுதெனிய, உக்குவலை 066 2244443, 072 6960446
மாத்தளை உடிஸ்பத்துவ - தெற்கு   திருமதி ஏ.ஜி.சுவர்னலதா பிறப்பு / திருமணம் / இறப்பு பதிவாளர் தாலிங்காமட, எல்கடுவ, மாத்தளை 066 5610998
மாத்தளை கோஹின்சியபத்துவ - கிழக்கு   திரு ஆலிவர் பண்டாரநாயக்க பிறப்பு / திருமணம் / இறப்பு பதிவாளர் தென்ன, மாத்தளை 066 2225138
மாத்தளை கோஹின்சியபத்துவ - மேற்கு   திருமதி ஈ.டி.தயாவதி பிறப்பு / திருமணம் / இறப்பு பதிவாளர் பதிங்கொல்ல, ஒவிலிகந்த, மாத்தளை 066 3684876 
மாத்தளை தெற்கு (உக்குவலை)   திரு. ஏ.எஸ்.பிர்தாவுஸ் திருமண பதிவாளர் (முஸ்லிம்) இல 276, எல்கடுவ பாதை, உக்குவலை 066 2243064 
Scroll To Top