தொடர்புகளுக்கு
முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
பிரிவு அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு உத்தியோகத்தர்
மாத்தளை, உக்குவளை +94 779 859 737
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு மாத்தளை +94 662 230 926
அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு வித்யா மாவதா, கொழும்பு 07 +94 112 665 352
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை மையம் வித்யா மாவதா, கொழும்பு 07 +94 112 665 258
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் வித்யா மாவதா, கொழும்பு 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
call icon அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய  அவசர அழைப்பு Hotline  117
 
Scroll To Top