සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරී මාතලේ, උකුවෙල +94 779 859 737
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මාතලේ +94 112 665 258
     
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100

News & Events

17
මාර්2020
72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක...

Scroll To Top