වසම   සංවර්ධන නිලධාරිගේ නම දුරකථන අංකය
පුරිජ්ජල   කේ.පී.එන්.සී.පතිරණ මිය 0772344611
කඩුවෙල   ඩබ්.ජී.එන්.එස්.මැණිකේ මිය 0774763071
ඕවිල්ල   ඩී.එම්.ටී.ජේ.දිසානායක මිය 0724782001
මුවගල   එච්.එච්.ජී.එස්.ජයවික්‍රම මිය 0711468789
ගුරලවෙල දකුණ   ඩී.වී.පී.ධර්මප්‍රිය මයා 0715569753
මකුලේමඩ   කේ.ජී.එල්.පී.උපසේන මිය 0775950871
ගුරලවෙල උතුර   ටී.ජී.එස්.ප්‍රියංගිකා මිය 0772042553
එනසල්මඩ   ආර්.ඩී.ආර්.එස්.අවන්ති මිය 0718827903
නාගොල්ල   එච්.කේ.ජී.එස්.පී.කරුණාරත්න මිය 0711062028
වත්තේගෙදර   ආර්.ඩී.කේ.ජී.ඩී.යු.රාජසිංහ මිය 0715688061
කොහොඹිලිවෙල   එල්.එම්.ටී.ලොකුමාලගේ මිය 0771555556
නවරත්නගොඩ   ඩී.ජී.එන්.එස්.සේනාරත්න මිය 0702545456
හොරගහපිටිය   යු.ජී.එන්.සෝමලතා මිය 0717034672
මීදෙනිය    එම්.ජී.එස්.එන්.කුමාරි මිය 0711425849
උඩුපිහිල්ල   එස්.වයි.එම්.එච්.සෙනවිරත්න මිය 0714866633
රත්වත්ත   ආර්.එම්.සී.ඩී.කේ.රත්නායක මිය 0718267607
උකුවෙල   පී.ජී.එස්.ජයවික්‍රම මිය 0755363993
කන්දගොල්ලමඩ   ඒ.ඩී.නිශ්ශංක මිය 0710981362
පන්වත්ත   ඩී.ඩී.එන්.කේ.ධර්මපාල මිය 0719006959
රයිතලවෙල   එන්.එස්.ඒ.විජේසේකර මිය 0775105319
ඊරියගොල්ල   ඩී.කේ.ජී.එස්.මොලගොඩ මිය 0770618837
උඩුපිටිය   ඩබ්.ආර්.එන්.ෆොන්සේකා මෙය 0712191654
වාරියපොළ   එම්.ජී.එන්.ගුණසේන මයා 0777511217
පුජාගොඩ   එච්.ඩබ්.ජී.එන්.චන්ද්‍රරත්න මයා 0719521253
තැන්න   ආර්.ඩබ්.ජී.එස්.පී.රාජපක්ෂ මිය 0715638251
කිරිමැටියාව   ඒ.ජී.එන්.සී.රණසිංහ මිය 0718821593
වැහිගල   ටී.ජී.ඩී.ධර්මරත්න මිය 0779763746
උඩන්ගමුව   එම්.ජී.එන්.අයි.මුතුරාජ මිය 0713774733
ඇල්කඩුව   පී.සී.හෙලපිටගේ මයා 0718844545
පතන්ගොල්ල   එච්.ටී.ජී.එන්.කේ.කරුණෘරත්න මිය 0712763306
අලවතුවල   එම්.ඊ.ඒ.සෝමවීර මිය 0712603266
කළල්පිටිය   බී.ඒ.එන්.රත්නසිරි මිය 0703618724
දෙහිපිටිය   පී.එන්.එල්.විජේසිංහ මිය 0773372170
ඉඹුල්ගොඩ   ටී.ජී.එන්.ධර්මරත්න මිය 0766250899
ලෑලිඅඹේ   ඩී.එම්.ටී.එල්.දසනායක මිය 0772776408
කන්දේමඩ   කේ.එ.ඒ.ඒ.පී.ගුණපාල මිය 0712082475
කන්දගොල්ල   ජී.බී.එම්.සී.කේ.තෙන්නකෝන් මිය 0712655991
ඕවිලිකන්ද   ඒ.ජී.ඩී.කේ.චන්ද්‍රෙස්න මිය 0717723405
පනත්තන්ඩ්ය   ආර්.එම්.ඊ.ජී.ආර්.එම්.මැණීකේ මිය 0711570143
උඩන්ගමුව   සී.කේ.උඩංගමුව 0702603209
පතලේකුඹුර   එස්.එස්.අබේවික්‍රම මිය 0718155698
පහළවෙල   ඒ.ඩබ්.ආර්.තිලකරත්න මිය 0703618741
හලංගොඩ   එච්.එම්.ජී.ඩී.හේරත් මයා 0718229457
බලකඩුව   ජී.ජී.එච්.කේ.සෝමසිරි මිය 0715766806
තිබ්බටුවාව   ඒ.පී.එස්.ඩබ්.ගුණවර්ධන මිය 0713178310
තවලංකොය   ආර්.එම්.ජී.ඩී.ඒ.කේ.අබේසිංහ මිය 0713573981
බෝවත්ත   එම්.ජී.ආර්.සී.සෝමරත්න මිය 0715895730
නාගහතැන්න   ඊ.ජී.එම්.උදයංගනී මිය 0713390854
හුණුකැටවල   ආර්.ඩී.එන්.පත්මසිරි මිය 0782739336
මරුකොන   ඒ.එම්.ඩී.මනෝරි මිය 0712860312
පරගහවෙල   එන්.අයි.දිසානායක මිය 0712841844
මානබොඩ   සී.කේ.අබේවික්‍රම මිය 0723866651
වරකාමුර   එම්.වයි.කුමාරි මිය 0772668277
හුන්නස්ගිරිය වත්ත   ආර්.ජී.ඩී.කුසුමලතා මිය 0702729154
මාබෙරිය   ජේ.ජී.සී.එන්.ප්‍රියදර්ශනි මිය 0712591598
උල්පතපිටිය   එම්.යු.සායක්කාර මිය 0711781675
කටුඅත්තාමඩ   එන්.ඩී.සමරසිංහ මිය 0716671424
ඇල්වල   ඩී.ඒ.ඩී.ආර්.දෙහෙරගොඩ මයා 0711829348
වටගොඩ   ටී.ජී.එස්.බී.සේනාරත්න මයා 0711035310
දුඹුකොල   එම්.ජී.පී.එම්.කුමාරි මිය 0770621025
කටුදෙණිය   එල්.ජී.ලාලනී මිය 0723113447
වදේමඩ   අයි.ජී.එස්.එස්.මිත්‍රප්‍රේම මිය 0712793876
රංගම   කේ.ආර්.එස්.එස්.විජේනායක මයා 0776305945
කුරිවෙල   කේ.එම්.ටී.එම්.කේ.කුලතුංග මයා 0777247224
වාරියපොලවත්ත   එස්.එස්.සේනාරත්න මිය 0716350839
තාලිංගාමඩ   පී.ජී.වී.එම්.පිටිදුව මිය 0763046292
කරගහහින්න   පී.වී.ඒ.සංජීව මයා 0703620474
නුගපිටිය   ඩී.එන්.කේ.ඒකනායක මිය 0702460509
වැලිගල   ජී.ජී.නිමල්චන්ද්‍රා මෙය 0702509664
දොඹගස්දෙනිය   ඒ.එම්.එස්.පී.අධිකාරි මිය 0712401444
පහලවැහිගල   ඩී.කේ.ජී.ඊ.විජේසිංහ මිය 0713827841
ඇල්කඩුව වත්ත   පී.සී.හෙලපිටගේ මයා (වැ.බ) 0718844545
ගලඋඩහේන   ටී.ජි.එස්.බී සේනාරත්න (වැ.බ) 0711035310
Scroll To Top