කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 66 2244392

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ඊ.ඩබ්.එන්.ඒ එගොඩවෙල මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 66 2244207 +94 66 2243000
එස්.එන්.කේ සේරසිංහ මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 66 2242628  
එස්.එම්.එන් සෙනවිරත්න මිය ගණකාධිකාරී +94 66 2242128  
ඩබ්.ඩබ්.පී.කේ හේරත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 66 2243652
බී.එන් දමයන්ති මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 66 2244397  
ඩි.එස් ජෝතිපාල මයා  පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 66   
ඩබ්.සී ජයසිංහ මිය  අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 66 2244397  

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව  පාරිසරික  ආරක්ෂක  ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top