සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

නම තනතුර දුරකථන අංකය
Mr. J.A.S. Jayarathna  Head of Samurdhi Manager  071 6518177
Mrs. Rammiyalatha  Samurdhi Development Officer 077 0497806
Mrs. E.G.S.K. Wijerathna  Samurdhi Development Officer 072 1502259
Mrs. M.M.P.N. Sumanawardena  Samurdhi Development Officer 071 8941511
Miss. R.L.D. Weerakkody  Samurdhi Development Officer 077 6476458
Mr. P.G.S.K. Karunarathna Samurdhi Development Officer 071 0429313
Mr. T.G. Ranjith Deepal  Samurdhi Development Officer 075 8666962
Mr. H.M.G.U. Dasanayake  Samurdhi Development Officer 077 9380038
Scroll To Top