හැඳුනුම

ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උකුවෙල,
උකුවෙල
මාතලේ
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 66 2244207, +94 66 2244397
ෆැක්ස්:
+94 66 2243000

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

17
මාර්2020
72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක...

Scroll To Top