හැඳුනුම

ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය උකුවෙල,
උකුවෙල
මාතලේ
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 66 2244207, +94 66 2244397
ෆැක්ස්:
+94 66 2243000

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව  පාරිසරික  ආරක්ෂක  ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top