ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 Sir නම ඊ.ඩබ්.එන්.ඒ. එගොඩවෙල මහතා  
සුදුසුකම්
 • B.Sc (Special) - University of Peradeniya (1991)
 • LLB - Open University (2002)
 • Attorney at Law - Law Collage (2006)
 
රැකියා ඉතිහාසය 
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ - කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යංශය (1998)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ - Ministry of Planning (Plan) Implimantation (1998)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මිණිපේ (1999)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මහනුවර  (2003)
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මහනුවර (2005)
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මාතලේ (2006) 
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - උකුවෙල (2011 to date) 
 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Female Icon නම එස්.එන්.කේ සේරසිංහ මහත්මිය  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය    

ගණකාධිකාරී

Female Icon නම එස්.එම්.එන්. සෙනවිරත්න මහත්මිය  
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය (විශේෂ) - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • වරලත් ගණකාධිකාරී - ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනය
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිලිබඳ උසස් සහතිකය - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධිකාරී - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ
 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)

b dumy නම ඩබ්.ඩබ්.පී.කේ. හේරත් මහතා  
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය පරිපාළන).
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, විල්ගමුව

පරිපාලන නිලධාරී

  AO නම බී.එන් දමයන්ති මහත්මිය  
සුදුසුකම් ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී කලා උපාධිය - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය  
රැකියා ඉතිහාසය පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්තොට  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

   b dumy නම ඩි.එස් ජෝතිපාල මහතා  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය

 

 

News & Events

25
සැප්2018

News

This is about Ukuwela DS On the...

28
අගෝ2018
මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ පන්සලා තැන්න - මාඋස්සාව පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක්

මාතලේ  උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ   ‘පන්සලාතැන්න  -...

Scroll To Top