ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 DS නම එස්.එන්.කේ සේරසිංහ මහත්මිය  
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය
 • නීතිවේදී උපාධිය - ශ්‍රී ලංකා වීවෟත විශ්ව විද්‍යාලය (අවසාන වසර) 
 
රැකියා ඉතිහාසය 
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උකුවෙල - (2019)
 • සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් (වැ.බ) - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, හම්බන්තොට - (2016)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හම්බන්තොට - (2015)
 • සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) - මධ්‍යම පළාත් සභාව - (2014)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා ප්‍රගති පාලන) -  මධ්‍යම පළාත් සභාව - (2012)
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය - (2012)
 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ADS නම  එස්. සුබාස්කරන් මහතා  
සුදුසුකම්  විද්‍යාවේදී උපාධිය - යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය  
රැකියා ඉතිහාසය  ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය - (2019)  

ගණකාධිකාරී

Acc නම එස්.ඒ අසංග ලක්මාල් මහතා  
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය (විශේෂ) - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • වරලත් ගණකාධිකාරී - ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනය
 
රැකියා ඉතිහාසය
 • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සේවය - (2019)
 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)

 Dissanayake f නම කේ.බී.ඩී.බී. දිසානායක මයා  
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය (ජෛ්වීය විද්‍යා) .- පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශ්‍රාස්ත්‍රපති (ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යාව) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, නාවුල
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තාමන්කඩුව
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පොලොන්නරුව
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඇලහෙර
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, උකුවෙල

පරිපාලන නිලධාරී

  AO නම බී.එන් දමයන්ති මහත්මිය  
සුදුසුකම් ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී කලා උපාධිය - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය  
රැකියා ඉතිහාසය පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්තොට  

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

   AO GS නම ඩි.එස් ජෝතිපාල මහතා  
සුදුසුකම්    
රැකියා ඉතිහාසය

 

 
Scroll To Top