කොට්ඨාශය නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
මාතලේ මැදිස්පත්තුව - බටහිර ජේ.එම්.එස්. කරුණාතිලක මිය උපත්/විවාහ/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංවාසනා, කලල්පිටිය පාර, උකුවෙල +94 66 2244634

මාතලේ මැදිස්පත්තුව - නැගෙනහිර එල්.කේ.අයි. පුෂ්පලතා මිය උපත්/විවාහ/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 187, දුම්බුකොල, කටුදෙණිය, උකුවෙල +94 66 2244443, +94 72 6960446
මාතලේ උඩිස්පත්තුව - දකුණ ඒ.ජී. ස්වර්ණලතා මිය  උපත්/විවාහ/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් තාලිංගාමඩ, ඇල්කඩුව, මාතලේ  +94 66 5610998
මාතලේ කොහින්සියපත්තුව - නැගෙනහිර ඔලිවර් බණ්ඩාරනායක මයා උපත්/විවාහ/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් තැන්න, මාතලේ +94 66 2225138
මාතලේ කොහින්සියපත්තුව - බටහිර ඊ.ඩි. දයාවතී මිය උපත්/විවාහ/මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් පතිංගොල්ල, ඔවිලිකන්ඳ, මාතලේ +94 66 3684876
මාතලේ දකුණ - උකුවෙල ඒ.එෆ්. ෆිර්දවුස් මයා  විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් (මුස්ලිම්) අංක 276, ඇල්කඩුව පාර, උකුවෙල +94 66 2243064
Scroll To Top