பொது தொலைபேசி இலக்கம்

+94 66 2244397

 பெயர் பதவி தொலைப்பேசி இலக்கம் தொலைநகல்
திருமதி எஸ்.என்.கே.சேரசிங்க பிரதேச செயலாளர் +94 66 2244207 / Ext: 201 +94 66 2243000
திரு எஸ்.சுபாஷ்கரன் உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 66 2242628   
திரு எஸ்.எஸ்.ஏ லக்மால் கணக்காளர் +94 66 2242128 / Ext: 203  
திரு கே.பி.டி.பி. திசாநாயக்க உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 66 2243652 / Ext: 204  
திருமதி. பி.என். தமயந்தி நிர்வாக உத்தியோகத்தர் Ext: 210  
திரு டி.எஸ்.ஜோதிபால

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

(கிராம உத்தியோகத்தர்)

Ext: 206  
திருமதி டபிள்யூ.சி. ஜயசிங்க மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 66 2244397 / Ext: 207  
திரு ஜே.ஏ.எஸ். ஜயரத்ன சமூர்த்தி முகாமையாளர் +94 66 2242469 / Ext: 208  
Scroll To Top