පොලිස් ස්ථානය  දුරකථන අංකය
මාතලේ +94 66 2222226
දඹුල්ල +94 66 2284703
මහවෙල +94 66 2247222
රත්තොට +94 66 2255224
යටවත්ත +94 66 2056888
නාඋල +94 66 2246222
ලග්ගල +94 66 3669224
විල්ගමුව +94 66 2250092
ගලේවෙල +94 66 2289222

News & Events

17
මාර්2020
72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක...

Scroll To Top