දුම්රිය ස්ථානය  දුරකථන අංකය
මාතලේ 066 2222271
කොහුඹිලිවෙල නැවතුම  
ඇල්වල නැවතුම  
තවලංකොය නැවතුම  
උකුවෙල 066 2244527
උඩත්තාවල නැවතුම  
මාරුකොන නැවතුම  

News & Events

17
මාර්2020
72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක...

Scroll To Top